Com tributa el rescat d'un pla de pensions?

undefined

Arribat el moment de la jubilació o en qualsevol altra situació en la qual rescatem el nostre pla de pensions o PPA (pla de previsió assegurat), haurem de tenir en compte com tributarà aquest rescat.

Els plans de pensions ens faciliten avantatges fiscals al moment de realitzar aportacions, ja que redueixen la base liquidable general de l'IRPF i ens permeten diferir el pagament de l'impost sobre la renda fins al moment del rescat.

El capital del pla de pensions es considera rendiments del treball i, per tant, tributaran com un salari o les prestacions per desocupació. La retenció serà calculada en funció de la quantitat rescatada i la situació personal i familiar.

Per exemple, existeixen uns imports mínims exempts de tributar en funció de l'estat civil, discapacitat, descendents i ascendents al seu càrrec, etc.

També haurem de tenir en compte que existeixen diferents formes a l'hora de rescatar un pla de pensions o PPA: Fer-ho en forma de capital, és a dir, retirant-ho en un únic pagament o bé, a manera de renda, que equivaldria a una sèrie de pagaments amb quantitats fixes, realitzats en un període de temps concret, o també podem fer una combinació de totes dues. 

En el cas de retirar-ho en forma de capital, existeix una reducció del 40% en les aportacions realitzades abans de l'1 de gener de 2007, per la qual cosa aquestes aportacions només tributarien en un 60%. Per a això, haurem de tenir en compte que (en els rescats amb data posterior a l'1 de gener de 2015), ha de fer-se en el mateix exercici fiscal o en els dos anys següents a la jubilació o a la situació que ha donat motiu al rescat. Per exemple, si tenim aportacions anteriors al 01/01/2007, aquestes es poden rebre en forma de capitals i la resta en forma de renda i així optimitzem la fiscalitat.

Tenint en compte les consideracions anteriors, és recomanable comptar amb un expert en matèria fiscal que ens ajudi a decidir què tipus de rescat és més convenient segons les nostres circumstàncies personals i familiars.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.